Het doel van de Stichting is bijdragen aan de kwaliteit van leven in de laatste levensfase.
Onder kwaliteit van leven verstaan we een zo menswaardig mogelijke laatste levensperiode.
Bij de laatste levensperiode denken we aan mensen die ongeneeslijk ziek zijn.
Naast mensen die palliatieve zorg behoeven, gaat het ook om mensen die in een verpleeghuis
wonen en mensen die dementeren. Voor allen is het de laatste fase van hun leven.
Het gaat ook om de naasten van al deze mensen: partner, familie, vrienden, collega’s, kennissen;
de kerkelijke gemeenschap zo die er is, de zorg om iemand heen enz.

Het specifieke doel van de Stichting is “licht” of “verlichting” bieden in die laatste levensfase.
Dit door “1000 lichtjes te laten stralen”, met hulp van kunst en cultuur.

De weg hierheen volgt 2 nauw met elkaar verbonden sporen:

  • ondersteuning van projecten die op hun beurt
  • weer tot inspiratie en voorbeeld kunnen dienen voor anderen …. een sneeuwbaleffect.

De projecten kunnen òf op directe wijze mensen bijstaan óf op indirecte wijze bijdragen door de
dood bespreekbaar(der) te maken en zo het taboe te helpen doorbreken.
Via de website en diverse andere kanalen worden de projecten onder de aandacht gebracht.

De ondersteuning van projecten bestaat voornamelijk uit financiële ondersteuning en is mogelijk
vanuit het Noorderlichtfonds. Dit fonds bestaat uit het vermogen van de Stichting.
Om voor ondersteuning in aanmerking te komen dient men aan diverse criteria en algemene
voorwaarden te voldoen. De aanvragen worden zorgvuldig beoordeeld. Aanvullende
beleidsinformatie staat op deze website onder “Noorderlichtfonds”.

De stichting is een inspiratiefonds. Wanneer het fonds is uitgeput, wordt de stichting opgeheven.
De jaarlijkse kosten van de stichting zelf worden gedragen door Vrienden van Het Noorderlicht.

Het beloningsbeleid is helder:
Het bestuur en de ondersteunende werkgroepleden doen dit op geheel vrijwillige basis.
Wel kunnen aantoonbare onkosten worden vergoed, indien tevoren overeengekomen.
Op deze website vindt u ook de jaarverslagen van de stichting sinds de oprichting in 2004.